Retail

 • SUOFEIYA WORKSHOP
 • THÉ LATITUDE
 • SND Buyer's Shop
 • Colourliving Showroom
 • Wuguan Books
 • White Comedy of Xi’an Zhongshu Boo
 • Sky Tea House
 • ROARINGWILD • UNIWALK
 • 751 Fashion Buyer Shop
 • The Designers' Brands Collection St
 • Metal Rainbow——Zhongshu Bookstore
 • A breathing cake shop — MarierWagash